Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

appraiser /ə'preizə/  

  • Danh từ
    người đánh giá; người định