Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

appetency /'æpitəns/  

  • Danh từ
    lòng thèm muốn, lòng ham muốn, lòng khao khát
    ham muốn cái gì
    appetence for lòng ham thích; ý hướng (về cái gì)