Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

appall /əˈpɑːl/  

  • verb
    US or Brit appal -palls; -palled; -palling
    [+ obj] :to cause (someone) to feel fear, shock, or disgust

    * Các từ tương tự:
    appalling