Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

apothegm /'æpəθem/  

  • Danh từ

    * Các từ tương tự:
    apothegmatic, apothegmatically