Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

apostasy /ə'pɒstəsi/  

  • Danh từ
    sự bỏ đạo, sự bội giáo
    sự bỏ đảng