Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

anything /ˈɛniˌɵɪŋ/