Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

antitoxin /,ænti'tɒksin/  

  • Danh từ
    (y học)
    kháng độc tố