Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

anthologize /æn'θɔlədʤaiz/  

  • Ngoại động từ
    soạn thành hợp tuyển ((văn học), (thơ ca))
    xuất bản thành hợp tuyển ((văn học) (thơ ca))