Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

another /əˈnʌðɚ/