Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

anorexic /,ænə'reksik/  

 • Danh từ
  (y học)(cách viết khác anorectic /,ænə'rektik/)
  người bị chứng chán ăn tâm thần
  Tính từ
  (y học)(cách viết khác anorectic)
  bị chứng chán ăn tâm thần