Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (y học) chán ăn
    Danh từ
    chứng chán ăn