Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    số nhiều annuli hay annuluses
    (sinh học) vòng; vòng nẻ; vòng tuổi (vảy cá); đốt (giun đất)
    ngón nhẫn
    hình khuyên