Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

annihilator /ə'naiəleitə/  

  • Danh từ
    người tiêu diệt, người tiêu huỷ

    * Các từ tương tự:
    annihilatory