Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

animadversion /'ænimæd'vɜ:∫n/  

  • Danh từ
    sự phê phán, sự chê bai