Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

anecdotal /,ænik'dəʊtl/  

  • Tính từ
    [thuộc] giai thoại

    * Các từ tương tự:
    anecdotalist, anecdotally