Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

anchoretic /æɳkə'retik/  

  • Tính từ
    (thuộc) người ở ẩn, ẩn đặt
    an anchoretic life
    cuộc đời ẩn dật