Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

amicably /'æmikəbli/  

  • Phó từ
    [một cách] thân tình, [một cách] thân thiện
    họ đã sống thân thiện với nhau nhiều năm