Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

amicability /,æmikə'biləti/  

  • Danh từ
    sự thân tình, sự thân thiện