Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] hữu nghị, [một cách] tốt bụng, [một cách] hòa nhã