Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

amelioration /ə'mi:liərei∫n/  

  • Danh từ
    sự cải thiện