Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ambulatory /'æmbjulətəri/  

  • Tính từ
    (thuộc) sự đi lại, dùng để đi lại
    đi lại, đi chỗ này chỗ khác, di động không ở một chỗ
    (y học) đi lại được không phải nằm (người bệnh)