Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ambrosial /æm'brouzjəl/  

  • Tính từ
    thơm tho như thức ăn của thần tiên
    xứng với thần tiên, thần tiên

    * Các từ tương tự:
    ambrosially