Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ambitiousness /æm'bi∫əsnis/  

  • Danh từ
    sự có nhiều khát vọng, sự có nhiều tham vọng