Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ambiance /'æmbiəns/  

  • Danh từ
    môi trường, không khí của một địa điểm