Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

amazingly /ə'meiziηli/  

  • Phó từ
    [một cách] kinh ngạc, [một cách] sửng sốt
    she's amazingly clever
    cô ấy linh lợi đến mức làm người ta kinh ngạc