Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

amateurishly /'æmətəri∫li/  

  • Phó từ
    (thường xấu)
    một cách tài tử