Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

alternately /ɔ:l'tənitli/  

  • phó từ
    lần lượt nhau, luân phiên nhau