Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

alpenstock /'ælpənstɒk/  

  • Danh từ
    gậy leo núi (đầu bọc sắt)