Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

aloofness /ə'lu:fnis/  

  • Danh từ
    sự lành lùng hờ hững
    sự tách xa