Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

alluvium /ə'lu:viəm/  

  • Danh từ
    (số nhiều alluviums, alluvia)
    đất bồi, bồi tích, phù sa

    * Các từ tương tự:
    alluviums, alluvia