Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

allocation /,ælə'kei∫n/  

 • Danh từ
  sự phân, sự cấp
  số (tiền, diện tích …) được cấp
  we're spent our entire allocation for the year
  chúng tôi đã tiêu hết tiền được cấp cho cả năm

  * Các từ tương tự:
  Allocation funtion, allocation map, allocation space