Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

alleviation /ə,li:vi'ei∫n/  

  • Danh từ
    sự làm nhẹ bớt, sự làm đỡ, sự làm dịu