Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  đồ ăn
  sự cấp dưỡng; sự giúp đỡ về vật chất và tinh thần
  Ngoại động từ
  cho ăn, nuôi dưỡng
  cấp dưỡng; giúp đỡ về vật chất và tinh thần

  * Các từ tương tự:
  alimental, alimentally, alimentary, alimentary canal, alimentation, alimentative