Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

alienation /'eiliə'nei∫n/  

  • Danh từ
    sự làm cho giận ghét, sự làm cho xa lánh
    hoạt động tội phạm của hắn đã làm cho cả nhà xa lánh hắn