Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

alexipharmic /ə,leksi'fɑ:mik/  

  • Tính từ
    giải độc
    Danh từ
    thuốc giải độc