Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

aleatory /'eiliətəri/  

  • Tính từ
    may rủi, không chắc, bấp bênh
    ngẫu nhiên