Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

air-shaft /'eə∫ɑ:ft/  

  • Danh từ
    hầm mỏ thông gió