Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    lỗ thông hơi
    (hàng không)
    lỗ hổng không khí