Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

aimlessly /'eimlisli/  

  • Phó từ
    [một cách] không mục đích