Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

agnomen /æg'nɔminə/  

  • Danh từ
    số nhiều agnomina
    tên hiệu, tên lóng