Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    thân thuộc phía cha, cùng họ cha
    cùng một giống nòi, cùng một dân tộc
    cùng loại