Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ
    (Ê-cốt)
    xiên, méo