Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

aggressiveness /ə'gresivnis/  

  • Danh từ
    tính chất tấn công
    tính xông xáo, tính năng nổ