Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

affective /ə'fektiv/  

  • Tính từ
    xúc động, dễ xúc động

    * Các từ tương tự:
    affectively