Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

affectionately /ə'fek∫ənətli/  

 • Phó từ
  [một cách] trìu mến, [một cách] thương yêu
  he patted her affectionately on the head
  ông ta trìu mến vỗ nhẹ lên đầu cô bé
  yours affectionately
  thân mến (công thức cuối thư)