Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

affability /,æfə'biləti/  

  • Danh từ
    tính nhã nhặn, tính lịch sự, tính niềm nở
    tính ân cần, tính dễ gần