Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

aestivate /'i:stiveit/  

  • Nội động từ
    (động vật học)
    ngủ hè