Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

adventitious /ædven'ti∫əs/  

 • Tính từ
  ngẫu nhiên, tình cơ
  an adventitious occurrence
  một sự cố ngẫu nhiên

  * Các từ tương tự:
  adventitiously, adventitiousness