Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

adulthood /'ædʌlthud/  

  • Danh từ
    tuổi trưởng thành, tuổi thành niên