Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

adoringly /ə'dɔ:riηli/  

  • Phó từ
    [một cách] hết sức yêu quý